Du er her:

Kvalitetssiden - Saltvern skole

Visjon: Alle på Saltvern skal gis positive opplevelser og personlig framgang

Saltvern
Saltvern skole november 2007

Saltvern skoles verdier, kjennetegn, tradisjoner og fokusområder:

Saltvern skole er byens største skole med over 750 elever og ca. 100 ansatte.


Skolen kjennetegnes av:Visjon

 • En positiv skole - og et godt læringsmiljø
 • Et kompetent og stabilt personale
 • Elevene opplever positiv tilhørighet og god trivsel
 • Skolen gir god tilpasset opplæring
 • Saltvern har et godt arbeidsmiljø og et godt skole-hjem samarbeid
 • Skolen har en informativ og oppdatert hjemmeside. 

Skolens visjon motiverer til arbeid med:

 • God klasseledelse
 • Å sikre elevenes grunnleggende ferdigheter
 • Varierte arbeidsmetoder som kvalitetssikrer tilpasset opplæring
 • Å ivareta vurderingsforskriften på en god måte gjennom underveisvurdering, egenvurdering og sluttvurdering
 • Å etablere kommunikasjon med elever og foreldre på Fronter
 • Å sikre god skolekultur gjennom bruk av blant annet:Saltvernhender

Hvordan jobber skolen med kvalitetsfremmende arbeid for å sikre at elevene trives, lærer, opplever mestring og utvikling på skolen?   

Valgte fokusområder:

 • Kompetent og engasjert personale
 • Strategiplan for skolene i Bodø
 • Klasseledelse
 • Konkrete/varierte undervisningsmetoder
 • God vurderingspraksis
 • Digitale ferdigheter – bruk av Fronter
 • Bruke nærmiljøet til fysisk aktivitet og læring
 • Godt samarbeid skole-hjem
 • SFO sikrer positive opplevelser gjennom å skape trygghet, trivsel og tilhørighet.

Kommentarer og oppfølging av skolens resultater?

Skolen bruker resultatene på prøver og annet læringsarbeid i sitt arbeid med underveisvurdering.

Vi følger anbefalte prinsipper i dette arbeidet:

 • Elevene forstår hva de skal lære, og hva som forventes av dem
 • Elevene får tilbakemeldinger som forteller kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling

Hvilke resultat er skolen mest fornøyd med?

 • Høy trivsel og tilhørighet
 • Elevdemokrati og medvirkning
 • God effekt av mer praktiske og varierte undervisningsmetoder
 • God klasseledelse som gir god effekt på læringsutbyttet
 • Gode faglige resultater

Forskere